fbpx

Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN SPORTSCHOOL


ARTIKEL 1:

a. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Athletic Forge te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.athleticforge.nl.

b. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Athletic Forge. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.

c. Minimale leeftijd: De minimale leeftijd om lid te worden bij Athletic Forge is 16 jaar.

d. Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Athletic Forge medewerker kan je vragen door legitimatie aan te tonen dat jij lid bent.

e. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Athletic Forge en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij Athletic Forge. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.athleticforge.nl); of  
2. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Athletic Forge naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

b. Als je lid wordt van Athletic Forge, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Athletic Forge besluiten de overeenkomst te beëindigen. Zonder geldig lidmaatschap kan Athletic Forge jou de toegang tot de club ontzeggen.

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor 1 jaar vast met een automatische verlenging van één maand voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Club.

b. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

c. De volgende betalingen worden vooruit per maand geïncasseerd via SEPA automatische incasso. Onze incassoperiode bedraagt één maand. Dit betekent dat we 12 incasso’s uitvoeren per jaar.

d. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, kan je Athletic Forge lidmaatschap worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

e. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen wij de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

g. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

a. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten, overheidsbevel of feestdagen. Soms zullen we de sportschool dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.

Athletic Forge is te allen tijde gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementsgelden of overeenkomst ontbindingen.

b. We willen onze club goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld.

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, het soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen.

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Verhuizing buiten een straal van 10 kilometer van de club is een geldige reden om je lidmaatschap te ontbinden.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

c. In overleg met Athletic Forge kan het lidmaatschap ook in andere omstandigheden van bijzondere persoonlijke aard worden ontbonden.

d. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen tegen het einde van de kalendermaand.

b. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen door een e-mail te sturen naar info@athleticforge.nl of bij een online afgesloten lidmaatschap via de VirtuaGym app. Bij opzegging per email moet je de volgende gegevens vermelden: je naam en geboortedatum.


c. Wij streven ernaar in de club een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Athletic Forge je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Athletic Forge.

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. Athletic Forge en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

c. Athletic Forge aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

ARTIKEL 12: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze club zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt hiervoor terecht bij een medewerker in onze club.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Athletic Forge verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van Athletic Forge wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Athletic Forge kun je terugvinden op onze website.


ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS Athletic Forge

De contactgegevens van onze klantenservice zijn:

Telefoon: 0627155006
E-mail: info@athleticforge.nl
Adres: Archimedesbaan 12-6, 3439 ME, Nieuwegein
Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op onze website www.athleticforge.nl

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Athletic Forge aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


Subscribe to our newsletter